Szanowni mieszkańcy, uprzejmie prosimy, aby do recyklomatu, który stoi na Skwerze Rybaka, wrzucać wyłącznie puste butelki PET.
Niestety do recyklomatu wrzucane są kartony, puszki, butelki w reklamówkach itp. Jeżeli nie będziemy przestrzegali instrukcji obsługi zamieszczonej na recyklomacie, bardzo szybko się on zepsuje. Niemal codziennie maszyna jest zablokowana, właśnie z powodu nieprzestrzegania regulaminu. Bardzo prosimy o właściwe użytkowanie i stosowanie się do regulaminu!

Regulamin promocji

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocja”) jest Gmina Miejska Łeba, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, NIP 841 16 24 019, REGON 770 979 743 (zwana dalej „Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 2 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. Promocja prowadzona jest w oparciu o zebranie ecopunktów, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu:
  1 ecopunkt = 1 butelka PET włożona do recyklomatu.
 2. Promocja prowadzona jest w Gminie Miejskiej Łeba w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r.
 3. Recyklomat zlokalizowany jest na Skwerze Rybaka w Łebie.

§ 3 Przebieg Promocji

 1. W okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r. Uczestnik może wymienić 300 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na darmowy kompostownik.
  Do rozdysponowania wśród uczestników jest 26 szt. kompostowników.
 2. W okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r. Uczestnik może wymienić 70 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na darmową zabawkę z kartonu.
  Do rozdysponowania wśród uczestników jest 20 szt. zabawek z kartonu.
 3. W okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r. Uczestnik może wymienić 100 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na darmowy kosz na odpady ulegające biodegradacji wraz z kompletem worków ulegających biodegradacji.
  Do rozdysponowania wśród uczestników jest 30 szt. koszy na odpady ulegające biodegradacji wraz z kompletem worków ulegających biodegradacji.
 4. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.11.2021 r. Uczestnik może wymienić 200 ecopunktów zebranych w aplikacji ETS_portfel na darmowy zestaw dzbanek dafi + butelka.
  Do rozdysponowania wśród uczestników jest 15 szt. zestawów „dzbanek dafi + butelka”.
 5. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany uzyskanych w Promocji nagród na ich równowartość pieniężną, ani na inne produkty lub rzeczy innego rodzaju.
 6. Nagrody można odebrać w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba, tel. 59 866 1510 wew. 47.

§ 4 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres: Gmina Miejska Łeba, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba przez cały czas trwania Promocji jak również przez okres 14 (czternastu dni) od daty zakończenia Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie żądania.
 2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Podczas rozpatrywania reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 5. Uczestnik Promocji, który nie wniósł reklamacji na wyżej określonych zasadach lub którego reklamacja nie została uznana przez Organizatora, może wystąpić z roszczeniem do właściwego sądu powszechnego.
 6. Organizator jest administratorem danych osobowych osób zgłaszających reklamacje. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji. Udostępnienie danych osobowych, o których mowa w powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Każdy Uczestnik, który zgłosi reklamację, ma prawo do poprawienia czy żądania zaprzestania danych osobowych. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą zgłosić reklamację jeśli przedstawią Organizatorowi zgodę Przedstawiciela Ustawowego na przetwarzanie Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Zasady i regulamin Promocji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Łebie, ul. T. Kościuszki 90, 84-360 Łeba lub na stronie internetowej www.czysta.leba.eu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Promocja przeprowadzona zostanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym przepisami podatkowymi.
 4. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 5. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.