Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032

Chętnych do usunięcia azbestu zapraszamy na stronę BIP gdzie można znaleźć informacje na temat programu i sposobu uzyskania dofinansowania.

ŁEBA BEZ AZBESTU – dofinansowania dla mieszkańców

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Główne cele Programu to:

 • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,
 • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:

 • w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
 • w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 • w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, 2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu, 3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

 • do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 • utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,
 • podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,
 • zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.

źródło: Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Akty prawne dotyczące zakazu stosowania azbestu

1. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm.) o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Podstawowa ustawa w zakresie zakazu stosowania azbestu; ochrona pracowników; przepisy karne; wykaz zakładów produkujących azbest. Zgodne z dyrektywami UE 83/477, 87/217.

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 71, poz. 649) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Zgodne z dyrektywami UE 83/477, 89/391, 2004/37, 87/217.

Rozporządzenie to określa:

 • obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
 • sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest
 • warunki przygotowania do transportu i transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania
 • oznakowanie wyrobów zawierających azbest i odpadów zawierających azbest
 • wzór oceny wyrobów zawierajacych azbest (załącznik nr 1 do Rozporządzenia)
 • plany pracy § 6.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. (Dz. U. nr 216,poz. 1824) w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Zgodne z dyrektywami UE 83/477, 89/391, 2004/37, 87/217.

Rozporządzenie to określa:

 • zasady BHP przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest;
 • program szkolenia w zakresie bzpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
 • szkolenia pracowników w zakresie BHP – §3
 • plany pracy – § 4
 • przerwy w pracy – §6
 • czyszczenie ubrań – § 14

Krajowy program usuwania azbestu (nieaktualny)

Po 1945 r. do Polski sprowadzono łącznie ok. 2 mln ton azbestu, z czego większość (80-85%) wykorzystano do produkcji budowlanych wyrobów azbestowo-cementowych. Na terenie Polski funkcjonowało 26 zakładów produkujących wyroby azbestowe.

Do dziś na terenie kraju znajduje się ok. 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14,9 mln ton płyt azbestowo-cementowych (ponad 1,3 mld m2) oraz 0,6 mln ton rur i innych wyrobów. W miastach zabudowanych jest ponad 300 mln m2 płyt eternitowych, a na wsiach nawet ok. 1 mld m2, przy czym aż 30 mln m2 tych płyt powstało przed 1940 r., są to więc wyroby bardzo stare i skorodowane. Według szacunkowych danych do roku 1994 zdemontowano jedynie od 37 do 74 mln m2 płyt eternitowych i 59 tys. ton rur. Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w środowi-sku opracowany został krajowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” . Program powstał w wyniku przyjęcia Rezolucji Sejmu Rzeczy-pospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1997 r. w sprawie wycofywania azbestu z gospodarki, a także realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz „Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej”, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 kwietnia 2000 r.

Celem, przyjętego przez Radę Ministrów w maju 2002 r., Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów i odpadów zawierających azbest. Celem Programu jest również stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

W Programie ustalono realizację poniższych zadań:

 • Utworzenie bazy danych o lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest, przewidywanych do usunięcia jako odpady niebezpieczne – w skali gmin, powiatów, województw i kraju oraz utworzenie bazy danych dotyczącej gospodarowania odpadami (www.bazaazbestowa.pl), opracowanie (do 31 grudnia 2006 r.) wojewódzkich, powiatowych i gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programów usuwania wyrobów zawierających azbest, a także prowadzenie szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie szczegółowych przepisów i procedur dotyczących azbestu.
 • Oczyszczenie miejsc publicznych z azbestu i wspieranie w tym zakresie inicjatyw samorządu terytorialnego (doprowadzenie do oczyszczenia terenów i obiektów publicznych w gminach szczególnie zanieczyszczonych azbestem, wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego, zmierzających do konsekwentnego usuwania niebezpiecznych wyrobów oraz skutków ich szkodliwości dla mieszkańców i środowiska, prowadzenie badań powietrza, gleby i wody zanieczyszczonych miejsc publicznych).
 • Usunięcie wyrobów zawierających azbest w trzech 10-cioletnich podokresach.
 • Budowę składowisk odpadów azbestowych – 84 składowiska o powierzchni od 1 do 5 ha (obecnie funkcjonuje 25 składowisk).
 • Prowadzenie w mediach działalności informacyjno-popularyzacyjnej nt. bezpiecznego po-stępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów ich usuwania oraz szkodliwości azbestu.
 • Monitorowanie realizacji Programu.

Określono 3 poziomy realizacji zadań Programu – centralny (Rada Ministrów, minister właściwy do spraw gospodarki, Główny Koordynator Programu), wojewódzki (wojewoda oraz sa-morząd województwa) oraz lokalny (samorząd powiatowy, samorząd gminny). Wyznaczono rów-nież Radę Programową pełniącą funkcje opiniodawczo-doradcze i rozpatrującą kierunki realizacji zadań Programu i jego poszczególnych etapów.

Założono, że wydatki związane z realizacją programu wyniosą ponad 48,2 mld zł, z czego ok. 47 mld zł to koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest (finansowane przez właścicieli obiektów), a ok. 1,2 mld zł stanowić będą koszty obsługi programu (środki publiczne, prywatne i zagraniczne, w tym Funduszu PHARE, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności). Natomiast szacunkowy spodziewany dochód z realizacji Programu ma wynieść ok. 11,6 mld zł, z czego ok. 10 mld zł to dochód budżetu państwa, zaś ok. 1,6 mld zł – funduszu ekologicznego i samorządów terytorialnych.

W następstwie przeprowadzenia, przez Najwyższą Izbę Kontroli, kontroli „Realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w latach 2003 – 2005” negatywnie oceniono stopień opracowania gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów usuwania azbestu, jak również stopień zweryfikowania szacunkowych danych dotyczących ilości oraz miejsc jego występowania, a także stan inwentaryzacji i monitorowania stanu technicznego obiektów zawierających wyroby azbestowe. Do grudnia 2005 r. sporządzono oceny jedynie dla ok. 7,3% obiektów budowlanych, zawierających wyroby z azbestem.

Opracował: Jakub Skorupski

ABC o azbeście

Azbest czy eternit

Azbest, to grupa nieorganicznych, metamorficznych minerałów o strukturze włóknistej, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali…

Więcej

Szkodliwość azbestu

Pierwsze podejrzenia o szkodliwości azbestu dla zdrowia pochodzą z lat 1900 – 1906. Współcześnie wiadomo, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym…

Więcej

Zastosowanie azbestu

Azbest znajduje zastosowanie w ponad 3000 technologii – głównie budownictwo, energetyka, transport, przemysł chemiczny, hutnictwo, metalurgia i przemysł ceramiczny…

Więcej

Postępowanie z azbestem

Użytkowanie wyrobów zawierających azbest dopuszczone jest do dnia 31 grudnia 2032 r., przy czym uwzględniony musi być okres upływu gwarancji producenta…

Więcej

Wykonane zadania

Rok 2017

Rok 2017

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Łeba…

WIĘCEJ

Rok 2016

Rok 2016

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Łeba…

WIĘCEJ

Rok 2015

Rok 2015

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Łeba…

WIĘCEJ